May 17

Informatiebijeenkomst SectorplanPlus 2e tijdvak

Aanvragen voor het tweede tijdvak van het SectorplanPlus kunnen worden ingediend vanaf 15 mei tot en met 15 juni 2018 via www.sectorplanplus.nl. ViaZorg organiseert  op 17 mei van 10.00 - 11.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor aanvragers voor dit tweede tijdvak.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor werkgevers waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en (vanaf tijdvak 2) de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG).

De bijeenkomst is met name interessant voor werkgevers die nog geen aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan.

Aanmelden: mail naar sectorplanplus@viazorg.nl onder vermelding van het aantal personen

Kosten: geen

Over SectorplanPlus
In totaal heeft het ministerie van VWS tot en met 2021 € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Opleidingsprojecten moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing.

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties (voor de regio Zeeland is dat ViaZorg) in verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor het tweede tijdvak is wederom 80 miljoen euro beschikbaar. 

RAAT
Anders dan in het eerste tijdvak dient de arbeidsorganisatie vanaf het tweede tijdvak bereid te zijn een actieve bijdrage te leveren aan de realisering van de doelstellingen van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT's) in de regio waar de opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd en is hierop aanspreekbaar. 

Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden over het SectorplanPlus en de aanvraagprocedure op www.sectorplanplus.nl of neem contact op met ViaZorg via sectorplanplus@viazorg.nl.

> Download programma van eisen 2e tijdvak
> Lees meer over RAAT en download de intentieverklaring

 

 

Startdatum
17 May 2018 om 10:00 uur
Einddatum
17 May 2018 om 11:00 uur